Vaststelling bestemmingsplan ‘Sellingen’, Vlagtwedde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Vlagtwedde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. stcrt-2014-75
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde maken bekend, dat het bestemmingsplan ‘Sellingen’ door de gemeenteraad op 29 oktober 2013 gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft een herziening van het eerdere plannen voor het dorp Sellingen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van donderdag 9 januari 2014 tot en met woensdag 19 februari 2014 gedurende zes weken voor een ieder, tijdens kantooruren, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Sellingen. Tevens is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website www.vlagtwedde.nl/Over-de-gemeente/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0048.BP0906-vs01 In de ter inzage gelegde stukken is met een markering of doorhaling aangegeven welke wijzigingen door de gemeenteraad zijn aangebracht. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan ingevolge artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door: − een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt; − een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest; − belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen. Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer G. Metselaar van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0599 - 320220.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen