Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, perceel plaatselijk bekend Ds. W. Reindersweg 11 te Sellingen, Vlagtwedde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Vlagtwedde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. stcrt-2013-24605
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van een woning met garage op het perceel plaatselijk bekend Ds. W. Reindersweg 11 te Sellingen, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie F, nummer 6435 ged. De verleende vergunning ligt van 5 september 2013 tot en met 16 oktober 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Sellingen. De vergunning kan ook worden ingezien op www.vlagtwedde.nl/Over-de-gemeente/Wonen-enleven/Ruimtelijke-plannen. Omdat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast, kan tegen de omgevingsvergunning geen bezwaar worden gemaakt. Wel kan beroep worden ingesteld door: − belanghebbenden in de zin van artikel 1, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht die tevens zienswijzen hebben ingebracht; − belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Voor het overige is geen beroep mogelijk. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De beroepstermijn loopt van 5 september 2013 tot en met 16 oktober 2013. Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing door de rechtbank niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland te Groningen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen