Ontwerp omgevingsvergunning naast Ds. Reindersweg 10 te Sellingen, Vlagtwedde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Vlagtwedde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. stcrt-2013-17057
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens afdeling 3.4 Algemene wet (Awb) en de artikelen 2.1, onder c en 2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo een ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in het bouwen van een nieuwe woning aan de Ds. W. Reindersweg naast nummer 10 te Sellingen. De aanvraag met de daarbij overgelegde stukken en de ontwerp omgevingsvergunning liggen van 20 juni 2013 tot en met 31 juli 2013 gedurende de normale kantooruren ter inzage op het gemeentehuis, Dorpsstraat 1 in Sellingen. De plannen zijn ook te raadplegen via de website http://www.vlagtwedde.nl/Over-de-gemeente/Wonen-en-leven/Ruimtelijke -plannen/ en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 14, 9550 AA Sellingen. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte (0599) 320202. De ingekomen zienswijzen worden ook ter inzage gelegd. U kunt te zijner tijd alleen dan beroep instellen tegen de definitieve omgevingsvergunning als u tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerp of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest en u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Awb.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen