Ontheffing voor het plaatsen van sonderingen en handboringen dieper dan 3 meter beneden het maaiveld ter plaatse van het pompstation Sellingen aan Bovendiepsterweg 9 te Sellingen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. prb-2022-2668
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2022

 

Omschrijving:

Waterbedrijf Groningen heeft een aanvraag ingediend voor een ontheffing van artikel 3.39 sub a van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016, voor de volgende activiteit: het plaatsen van sonderingen en handboringen dieper dan 3 meter beneden het maaiveld ter plaatse van het pompstation Sellingen aan de Bovendiepsterweg 9 te Sellingen, met de coördinaten 52.963358, 7.135290. De locatie ligt in het grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterwinning Sellingen van het Waterbedrijf Groningen in de gemeente Westerwolde. Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde vergunning, onder voorschriften, te verlenen. Terinzagelegging De ontheffing met bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 maart tot en met 18 april 2022 ter inzage: - bij de gemeente Westerwolde op afspraak; - tijdens kantooruren in het provinciehuis van Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 te Groningen. De stukken zijn online te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Bezwaar U kunt binnen zes weken vanaf de dag na de dag van de bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij de provincie Groningen, Bezwaarschriftencommissie, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure ‘Bezwaar maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor - op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 200 9400 AE Assen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl. Informatie Voor meer informatie over deze goedkeuring kunt u contact opnemen met Basisteam VTH, tel. 050-3164543.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen