Ontwerp omgevingsvergunning & besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling: Lokstreek 8a, Sellingen, voor het veranderen van een inrichting

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. gmb-2024-37131
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteitenVerandering (milieu)Het ontwerpbesluit heeft betrekking op het veranderen van de inrichting.Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebiedenVoor deze activiteit is geen vergunning nodig, aangezien de activiteit niet vergunningplichtig is op grond van de Wet natuurbescherming. Het college van burgemeester en wethouders maakt daarnaast bekend dat zij op 15 januari 2024 een beslissing heeft genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van het bedrijf aan de Lokstreek 8a in Sellingen.InzageDe ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Sellingen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken.ZienswijzenTegen deze ontwerpbeschikking en het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit van 15 januari 2024 kan een ieder gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze geven. Degene die zijn of haar zienswijze inbrengt, kan verzoeken om de persoonlijke gegevens niet bekend te laten worden indien hiervoor zwaarwegende gronden zijn. De zienswijze dient kenbaar gemaakt te worden aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de gemeente Westerwolde, telefoonnummer (0599) 32 02 20. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20 of via e-mail: gemeente@westerwolde.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen