Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Lokstreek 8a, Sellingen, voor het veranderen van een inrichting

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. gmb-2024-147162
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde heeft besloten om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. InzageHet besluit en bijbehorende stukken liggen na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Sellingen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken.Beroep en voorlopige voorzieningTegen dit besluit kan binnen zes weken vanaf de dag van terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. In het beroepschrift moet duidelijk staan tegen welk besluit beroep wordt ingesteld en waarom. Verder moet het beroepschrift een datum en een ondertekening bevatten. Als de zaak spoedeisend is, kan een schorsingsverzoek (een verzoek om voorlopige voorziening) worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend. Meer informatie staat op rechtspraak.nl.InwerkingtredingDe omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20 of via e-mail: gemeente@westerwolde.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen