Bekendmaking voorkeursrechtbeschikking Gemeente Westerwolde

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Westerwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Westerwolde
  2. gmb-2024-104769
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

Artikel 9.1 lid 2 OmgevingswetHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde maakt op grond van artikel16.32b Omgevingswet bekend dat het op 5 maart 2024 een voorkeursrechtbeschikking heeft genomen op grond van het bepaalde in artikel 9.1 lid 2 Omgevingswet, waardoor op een onroerende zaken een voorkeursrecht gevestigd, en een voorstel voor het nemen van een opvolgende voorkeursrechtbeschikking door de raad.Door middel van het vestigen van het voorkeursrecht verschaft de gemeente zich voorrang bij aankoop van onroerende zaken benodigd voor het realiseren van toekomstige planologische ontwikkelingen. Speculatie wordt daarmee voorkomen. De toegedachte functies van de onroerende zaak en omliggend gebied is de ontwikkeling van woningbouw, nieuwbouw school/scholen en andere voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden, groen en water mogelijk met de daarbij behorende voorzieningen.Ligging en toegedachte functieDe voorkeursrechtbeschikking heeft betrekking op de onroerende zaak aan de Havenstraat in Ter Apel. De bij de beschikking betrokken onroerende zaak zal in de toekomst samen met aangrenzend grondgebied getransformeerd worden naar een gebied waar sociaal maatschappelijke voorzieningen de overhand zullen casu quo een andere niet agrarische functie.De voorkeursrechtbeschikking vervalt van rechtswege als niet binnen 3 maanden na het ingaan van de voorkeursrechtbeschikking van het college een opvolgende voorkeursrechtbeschikking is genomen door de gemeenteraad.GevolgenDe voorkeursrechtbeschikking houdt in dat eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen onroerende zaken, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Westerwolde moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten hebben bij aangetekende brief de voorkeursrechtbeschikking ontvangen.InwerkingtredingDe voorkeursrechtbeschikking treedt in werking op het tijdstip van inschrijving in de openbare registers van het Kadaster.TerinzageleggingDigitaal U kunt de voorkeursrechtbeschikking van het college d.d. 5 maart 2024 en de bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de voorkeursrechtbeschikking opgenomen onroerende zaken, de grootte, de namen van de eigenaren c.q. beperkt gerechtigden alsmede overige relevante gegevens en het concept-raadsvoorstel digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). FysiekU kunt de voorkeursrechtbeschikking van het college d.d. 5 maart 2024 en de bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de voorkeursrechtbeschikking opgenomen onroerende zaken, de grootte, de namen van de eigenaren c.q. beperkt gerechtigden alsmede overige relevante gegevens en het concept-raadsvoorstel ook inzien op het Gemeentehuis Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen (openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag 9.00 - 16.00 uur, woensdag 9.00- 19.00 uur en vrijdag 9.00 – 12.00 uur). De beschikking met bijbehorende bijlagen liggen op het gemeentehuis ter inzage met ingang van 8 maart 2024 gedurende zes weken.Indienen zienswijzeBinnen 3 maanden na het ingaan van de voorkeursrechtbeschikking van het college dient de gemeenteraad van Westerwolde over een opvolgende voorkeursrechtbeschikking te beslissen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van de door de gemeenteraad te nemen voorkeursrechtbeschikking, kunnen belanghebbenden met ingang van 6 maart 2024 gedurende vier weken hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente Westerwolde, ter attentie van afdeling Ruimte- Vastgoed en Grondzaken t.a.v. T. Kremer, Postbus 14, 9550 AA Sellingen.Indien belanghebbenden hun zienswijze mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor contact opnemen met T. Kremer via het algemeen nummer van de gemeente Westerwolde.Bezwaar en beroepTegen de voorkeursrechtbeschikking van het college kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde, per adres: Afdeling Ruimte- Vastgoed en Grondzaken, Postbus 14, 9550 AA Sellingen.In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer.Nadat de gemeenteraad een besluit inzake het voorkeursrecht heeft genomen (de voorkeursrechtbeschikking van de gemeenteraad), kunt u ook bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien u ervoor kiest om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders (de voorkeursrechtbeschikking van het college), dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot vestiging bekend is gemaakt, op grond van artikel 16.32c van de Omgevingswet aangemerkt als te zijn gericht tegen de voorkeursrechtbeschikking van de gemeenteraad. Met deze regeling wordt voorkomen dat u tweemaal bezwaar dient te maken.Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit (de voorkeursrechtbeschikking) niet op. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Noord Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 781, 9700 AT, Groningen). De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitwesterwolde.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen